fbpx

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RIANNE VAN BAARSEN – VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN

LAATSTE UPDATE: OKTOBER 2021 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1.2 Opdrachtnemer: Rianne van Baarsen, freelance communicatiespecialist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69235996. De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

1.4 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Rianne van Baarsen aangeboden diensten.

1.5 Opdracht: Iedere door Rianne van Baarsen met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de aangeboden diensten van Rianne van Baarsen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte, factuur, opdracht en voor iedere overeenkomst tussen Rianne van Baarsen en de opdrachtgever tenzij door Rianne van Baarsen schriftelijk anders aangegeven.

2.2 Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij Rianne van Baarsen deze schriftelijk accepteert.

2.3  Het accepteren van een opdracht, overeenkomst of offerte houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

3.1 Alle offertes van Rianne van Baarsen zijn gratis, vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Rianne van Baarsen worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat de Opdrachtnemer enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

3.2 Opdrachtnemer kan niet aan het aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Voor offertes geldt uitsluitend de gegeven geldigheidsduur vermeld op het document. Indien de geldigheidsdatum niet wordt gegeven, geldt een periode van 14 dagen.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN SAMENWERKINGEN

4.1 Een opdracht komt tot stand indien er een schriftelijke bevestiging is verstuurd door Rianne van Baarsen.

4.2  Indien een bevestiging als omschreven in artikel 4.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Rianne van Baarsen met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit de Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht afleiden dat de Opdrachtgever akkoord ging met de overeenkomst.

ARTIKEL 5 – TARIEVEN EN BETALING

5.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en reiskosten a €0,35 per km. Deze worden doorberekend aan de Opdrachtgever en worden apart op de offerte vermeld.

5.2 Door het accepteren van de offerte of door online aankoop ontstaat de verplichting tot betaling.

5.3 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Opdrachtnemer gegeven bankrekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3.1 Is Opdrachtgever in verzuim, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om alle werkzaamheden in te trekken.

5.3.2 Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Opdrachtnemer gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever.

5.4 Indien de overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, staat het de Opdrachtnemer vrij de reeds voltooide onderdelen tussentijds te facturen.

5.5 Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven op elk moment aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever, tenminste 1 maand voor ingang.

ARTIKEL 6 – UITVOERING OVEREENKOMST & WIJZIGINGEN

6.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2 Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering door Opdrachtnemer te realiseren, zoals het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen.

6.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rianne van Baarsen worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst in te trekken en eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Wijzigingen in overeenkomsten gelden slechts indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.

6.5 Indien Opdrachtnemer verwacht dat door nodige wijzigingen de periode voor voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst wordt beïnvloed, stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.6 In geval van een wijziging binnen de overeenkomst, staat Opdrachtnemer in het recht eventuele bijkomende kosten door te rekenen aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer rekent geen meerkosten als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan haarzelf toegekend kunnen worden.

6.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het geval Opdrachtgever niet het gewenste resultaat bereikt. Opdrachtgever erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de Opdrachtgever.

6.8 Een geboekte afspraak kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst of geannuleerd; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of een no-show, komt de afspraak te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade na de uitvoering van een opdracht. Hieronder is materiële en immateriële bedrijfsschade inbegrepen.

7.3 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

7.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIKSRECHTEN

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever mag deze niet kopiëren, delen of wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

8.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte producten en documenten mogen uitsluitend gebruikt worden door de Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is geaccepteerd door Opdrachtnemer.

8.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever voor gebruikt wordt.

ARTIKEL 9 – BEËINDIGING OVEREENKOMST

9.1 Rianne van Baarsen is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Rianne van Baarsen heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

10.1 Indien Opdrachtnemer door overmacht haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet kan nakomen, wordt de nakoming van de verplichtingen gestaakt voor de duur van de overmachtstoestand. Indien deze overmacht langer dan 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

10.2 De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding in geval van overmacht. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtssituatie op de hoogte stellen.

ARTIKEL 11 – WIJZINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Opdrachtnemer is gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 – OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle betrokken partijen zullen vertrouwelijk omgaan met verkregen informatie.