Algemene Voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden zijn hier te downloaden als PDF. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN RIANNE VAN BAARSEN – TEKSTSCHRIJVER

AUGUSTUS 2017

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.riannevanbaarsen.nl.

1.3 Opdrachtnemer: Rianne van Baarsen, freelance tekstschrijver ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69235996. De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

1.4 Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Rianne van Baarsen aangeboden diensten.

1.5 Opdracht: Iedere door Rianne van Baarsen met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de aangeboden diensten van Rianne van Baarsen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte, opdracht en voor iedere overeenkomst tussen Rianne van Baarsen en de opdrachtgever tenzij door Rianne van Baarsen schriftelijk anders aangegeven.

2.2 Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij Rianne van Baarsen deze schriftelijk accepteert.

2.3  Het accepteren van een opdracht, overeenkomst of offerte houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 3 – OFFERTES

3.1 Alle offertes van Rianne van Baarsen zijn gratis, vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Rianne van Baarsen worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat de Opdrachtnemer enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

3.2 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Voor offertes geldt uitsluitend de gegeven geldigheidsduur vermeld op het document. Indien de geldigheidsdatum niet wordt gegeven, geldt een periode van 14 dagen.

 

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN SAMENWERKINGEN

4.1 Een opdracht komt tot stand indien er een schriftelijke bevestiging is verstuurd door Rianne van Baarsen.

4.2  Indien een bevestiging als omschreven in artikel 3.1 achterwege is gebleven, wordt de

overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Rianne van Baarsen met de uitvoering

van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van

handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit de Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht

afleiden dat de Opdrachtgever akkoord ging met de overeenkomst.

 

 

 

ARTIKEL 5 – BETALING

5.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en reiskosten. Deze worden toeberekend aan de Opdrachtgever.

5.2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Rianne van Baarsen gegeven bankrekening.

5.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan is Rianne van Baarsen gerechtigd om alle werkzaamheden in te trekken.

5.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag

5.5 Indien de overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, staat het de Opdrachtnemer vrij de reeds voltooide onderdelen tussentijds te facturen.

5.6 Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Rianne van Baarsen gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 6 – UITVOERING OVEREENKOMST & WIJZIGINGEN

6.1 Rianne van Baarsen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2  Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige

en juiste uitvoering door Rianne van Baarsen te realiseren, zoals het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rianne van Baarsen worden verstrekt, heeft Rianne van Baarsen het recht de uitvoering van de overeenkomst in te trekken en eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 Wijzigingen in overeenkomsten gelden slechts indien Rianne van Baarsen deze schriftelijk heeft bevestigd.

6.4 Indien Rianne van Baarsen verwacht dat door nodige wijzigingen de periode voor voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst wordt beïnvloed, stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.5 In geval van een wijziging binnen de overeenkomst, staat Rianne van Baarsen in het recht eventuele bijkomende kosten door te rekenen aan de Opdrachtgever. Rianne van Baarsen rekent geen meerkosten als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan haarzelf toegekend kunnen worden.

6.6 Spelfouten zijn voorbehouden.

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Rianne van Baarsen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.2 Rianne van Baarsen is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade na de uitvoering van een opdracht. Hieronder is materiële en immateriële bedrijfsschade inbegrepen.

7.3 Rianne van Baarsen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door aanwezigheid van

virussen, spam, en spyware dan wel door het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van aan

opdrachtgever verstrekte loginnamen en wachtwoorden.

7.4 De Opdrachtgever vrijwaart Rianne van Baarsen voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIKSRECHTEN

8.1 Rianne van Baarsen behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Rianne van Baarsen. De Opdrachtgever mag deze niet kopiëren, delen of wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van Rianne van Baarsen. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

8.2 Alle door Rianne van Baarsen verstrekte producten en documenten mogen uitsluitend gebruikt worden door de Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen

van Rianne van Baarsen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen,

verspreiden, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is

geaccepteerd door Rianne van Baarsen.

8.3 Rianne van Baarsen behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden

vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke

informatie van Opdrachtgever voor gebruikt wordt.

 

ARTIKEL 9 – BEËINDIGING OVEREENKOMST

9.1 Rianne van Baarsen is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke

ingang te beëindigen indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een

aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Indien Opdrachtgever op het

moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Rianne van Baarsen heeft

voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat

daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

10.1 Indien Rianne van Baarsen door overmacht haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet kan nakomen, wordt de nakoming van de verplichtingen gestaakt voor de duur van de overmachtstoestand. Indien deze overmacht langer dan 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

10.2 De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding in geval van overmacht. Rianne van Baarsen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtssituatie op de hoogte stellen.

 

ARTIKEL 11 – WIJZINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Rianne van Baarsen is gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden door Rianne van Baarsen aan de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 12 – OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is

Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle betrokken partijen zullen vertrouwelijk omgaan met verkregen informatie.